अर्को स्थानमा घर भएको

 
क्र.स.  जि.आई.डी निस्सा नं गुनासोकर्ताको नाम घरधनीको नाम जिल्ला गापा/नपा वडा मोबाइल
1 216015 1587454 Badri Bhakta Shrestha Badri Bhakta Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  1 9841429869
2 212095 1598603 Bikash  Silpakar Bikash Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  1 9849023740
3 216470 1598620 Ganesh Bahadur Garu Ganesh Bahadur Garu Bhaktapur Bhaktapur  1 9841604565
4 217038 1587902 Gyan Kasari Toyana Gyan Keshari Twayana Bhaktapur Bhaktapur  1 9841240191
5 217793 1598613 Krishna  Silpakar Krishna Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  1 9841668803
6 217794 1598605 Krishna Ram Silpakar Krishna Ram Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  1 9841430096
7 216802 1598616 Nani Chhori Rajthala Nani Chhori Rajlawat Bhaktapur Bhaktapur  1 9841112910
8 212516 1598601 Ram Bahadur Suwal Ram Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  1 9808495608
9 216805 1598602 Ram Bhakta Suwal Ram Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  1  
10 212736 1598618 Ram Krishna Sakha Ram Krishna Sakha Bhaktapur Bhaktapur  1 9841581660
11 215000 1598608 Sau  Gothe Sahu Gothe Bhaktapur Bhaktapur  1 9841132913
12 216471 1598606 Shree Bhakta  Silpakar Shree Bhakta Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  1 9841430096
13 217044 1587894 Biku Bahadur Tukanbanjar Biku Bahadur Tukabanjar Bhaktapur Bhaktapur  2 9841257096
14 216355 1587918 Biku Nara Matang Biku Nara Matang Bhaktapur Bhaktapur  2 16616860
15 212255 1587867 Chandra Lal Koju Chandra Lal Koju Bhaktapur Bhaktapur  2 9843169469
16 217088 1587864 Jagat Bahadur Suwal Jagat Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 16617757
17 215712 1587873 Kanchhi  Duwal Kanchi Duwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9818116912
18 215711 1587853 Kedar  Basukala Govinda Basukala Bhaktapur Bhaktapur  2 9841300388
19 217046 1587890 Krishna Bahadur Phaju Krishna Bahadur Phaju Bhaktapur Bhaktapur  2 9840546438
20 215443 1587875 Krishna Bhakta  Suwal Krishna Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 16612554
21 215876 1587858 Krishna Maya Duwal Kamal Bahadur Duwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9841916355
22 215900 1404164 Krishna Prasad Deshemaru Krishna Prasad Deshemaru Bhaktapur Bhaktapur  2 9818927480
23 215432 1587857 Krishna Ram Basukala Krishna Ram Basukala Bhaktapur Bhaktapur  2 9841119544
24 216291 1587870 Latang Kumar Suwal Latan Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9849829134
25 215878 1587860 Laxmi  Nara  Kasula Laxmi Nara Kasula Bhaktapur Bhaktapur  2 9841119904
26 212413 1587854 Maiya  Sulu Maiya Sulu Bhaktapur Bhaktapur  2 9803734916
27 216351 1587892 Purna Bhakta Deshemaru Purna Bhakta Deshemaru Bhaktapur Bhaktapur  2 9841393918
28 215873 1587862 Rajendra Kumar Basukala Rajendra Kumar Basukala Bhaktapur Bhaktapur  2 9841460462
29 217045 1587905 Rameshwor  Suwal Rameshwor Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9851044356
30 216343 1587882 Sajit  `Shrestha Punya Bahadur Gwayamaru Bhaktapur Bhaktapur  2 9841777152
31 216295 1587881 Sanjib Man  Nayabha ( Shrestha) Sanjib Man Nayabha Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  2 9851384444
32 216842 1587899 Sankar  Deshemaru Shankar Deshemaru Bhaktapur Bhaktapur  2 9841585225
33 215436 1587865 Shankha Narayan Twayana Sankha Narayan Twayana Bhaktapur Bhaktapur  2 9841394394
34 216354 1587916 Shree Maya Prajapati Shree Maya Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  2 9843237478
35 215423 1587868 Shyam  Suwal Shyam Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9841725704
36 216286 1587917 Sitaram  Suwal Sita Ram Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9841884619
37 215866 1587856 Sun Kumar Lakhe Sun Kumar Lakhe Bhaktapur Bhaktapur  2 9841692440
38 212643 1587851 Sundar Gopal Datheputhe Chandra Gopal Datheputhe Bhaktapur Bhaktapur  2 9851047503
39 212178 1587906 Tika Bahadur Manandhar Tika Bahadur Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  2 9841430436
40 212672 1587869 Tulsi  Bhakta  Sujakhu Tulsi Bhakta Sujakhu Bhaktapur Bhaktapur  2 9841048788
41 212078 1587863 Tulsi  Narayan  Suwal Tulsi Narayan Suwal Bhaktapur Bhaktapur  2 9843158693
42 212983 1587629 Aas Kumar Twayana Aas Kumar Twayana Bhaktapur Bhaktapur  3 9841234604
43 216925 1587642 Bal Ram Awal Bal Ram Awal Bhaktapur Bhaktapur  3 9803310736
44 212668 1587670 Bel Bhakta Shilpakar Bel Bhakta Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  3 9841585361
45 217083 15638 Bishnu Devi Dhukawa Bishnu Devi Dhukhuwa Bhaktapur Bhaktapur  3 9841393678
46 212686 1587639 Bishnu Ram Dhukhawa Bishnu Ram Dhukhwa Bhaktapur Bhaktapur  3 9841393678
47 216032 1587607 Gajendra Man Malla Gehendra Man Malla Bhaktapur Bhaktapur  3 9841344018
48 217086 1587625 Gyanendra  Hada Bhakta Lal Hada Bhaktapur Bhaktapur  3 9841285185
49 213266 1587640 Jagat Ram Dhukhawa Jagat Ram Dhukhwa Bhaktapur Bhaktapur  3 9841393678
50 217085 1587641 Jivan  Dhukhawa Jeevan Dhukhwa Bhaktapur Bhaktapur  3 9841393678
51 214472 1587611 Krishna Laxmi Shilpakar Krishna Laxmi Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  3 9841257381
52 213264 1587643 Mangal Bahadur Suwal Mangal Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  3 9813211876
53 212934 1587636 Mani Raj Shakya Mani Raj Shakya Bhaktapur Bhaktapur  3 9818007623
54 216847 1587675 Narayan Bhakta Bhuju Narayan Bhakta Bhuju Bhaktapur Bhaktapur  3 9841297313
55 215909 1587635 Nita  Mulapati Nita Mulepati Bhaktapur Bhaktapur  3 9849246503
56 217077 1587628 Prakash  Suwal Laxmi Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  3 9841257919
57 216154 1587602 Purna Bahadur Manandhar Purna Bahadur Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  3 9860646385
58 215908 1587606 Rajn Prasad Sakhakarmi Rajan Prasad Sakhakarmi Bhaktapur Bhaktapur  3 9841272457
59 212405 1587605 Ram Bhakta Baiju Ram Krishna Bhakta Bhaktapur Bhaktapur  3 9841477685
60 212517 1587616 Ram Sundar Baiju Ram Sundar Baiju Bhaktapur Bhaktapur  3 9851000201
61 212984 1587633 Rana Pratap Malla Rana Pratap Malla Bhaktapur Bhaktapur  3 9841897327
62 216184 1587672 Ratna Gopal Chugothi Ratna Gopal Chauguthi Bhaktapur Bhaktapur  3 9818014932
63 214668 1587630 Sharmila  Suwal Sarmila Suwal Bhaktapur Bhaktapur  3 9841987896
64 216314 1598892 Aananda  Bhele Jagat Bahadur Bhele Bhaktapur Bhaktapur  4 9741130163
65 215244 1587930 Aas Mati  Chawal Ashmati Chawal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841472525
66 215727 1598880 Aas Maya  Bati Aas Maya Bati Bhaktapur Bhaktapur  4 9861082530
67 216769 1587970 Arjun  Prajapati Arjun Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9851058708
68 217435 1587481 Ashal Maya Sowel Ashal Maya Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841575543
69 215760 1587696 Baikuntha Prasad Dev Bhandari Baikuntha Prasad Devbhandari Bhaktapur Bhaktapur  4 9849599261
70 215722 1587956 Bal Krishna Kiju Bal Krishna Kiju Bhaktapur Bhaktapur  4 9841620942
71 216704 1598867 Balaram  Naga Bal Ram Naga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841359254
72 215185 1587477 Balkrishna  Shahi Ganga Devi Shahi Bhaktapur Bhaktapur  4 9808351649
73 217472 1587710 Beti Maya Suwal Beti Maya Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841654805
74 215650 1587941 Bhaila Bahadur Nagaju Baila Bahadur Nagaju Bhaktapur Bhaktapur  4 9843725276
75 215747 1598853 Bibak Bhushan Dhaubhedal Bibek Bhusan Dhaubhadel Bhaktapur Bhaktapur  4 9861072895
76 215152 1587730 Bijaya  Lohala Bijay Lohala Bhaktapur Bhaktapur  4 9841369447
77 216709 1587727 Bijaya Prakash Prajapati Bijaya Prakash Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841809168
78 215672 1587975 Bijendra  Sujakhu Tulsi Sujakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841604100
79 216165 1587715 Biku Lal Duwal Biku Lal Duwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841495087
80 217467 1598897 Bimal  Prajapati Bishu Prasad Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841620757
81 215736 1587682 Bishnu Bhakta Chetala Bishu Bhakta Chetala Bhaktapur Bhaktapur  4 9813433366
82 215770 1587746 Bishnu Lal Laluwa Bishnu Lal Laluwa Bhaktapur Bhaktapur  4 9823034950
83 215674 1587744 Bishnu Maya Joshi Murali Prasad Joshi Bhaktapur Bhaktapur  4 9841703588
84 217934 1587699 Bishnu Prasad Kayestha Bishnu Prasad Kayastha Bhaktapur Bhaktapur  4 9818082295
85 216301 1587962 Bishnu Prasad Sujakhu Bishnu Prasad Sujakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841293800
86 216904 1598865 Bishnumaya  Hachhethu Bishu Maya Hachhethu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841588685
87 215188 1587939 Bishow Ram Khiswal Biswo Ram Shinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9813155754
88 215741 1587745 Bishownath  Pradhananga Bishwo Nath Pradhananga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841257886
89 215767 1598889 Bishwo Laxmi Potamaha Punya Ram Potamaha Bhaktapur Bhaktapur  4 9841958735
90 216676 1587926 Bishwo Nath  Naga Bishwo Nath Naga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841380593
91 215766 1587937 Chandra Bahadur Kibanayo Chandra Bahadur Kibanayo Bhaktapur Bhaktapur  4 9841393635
92 216757 1587936 Chandra Bhakta Yalanasa Chandra Bhakta Yalanasa Bhaktapur Bhaktapur  4 9841042489
93 215746 1587957 Chandra Lal Hora Chandra Lal Hora Bhaktapur Bhaktapur  4 9843724684
94 216668 1587973 Chandra Laxmi Khaitu Chandra Laxmi Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  4 9849173624
95 216164 1587740 Chandra Laxmi Shahi Chandra Laxmi Shahi Bhaktapur Bhaktapur  4 9841332749
96 215951 1587729 Chauti Maya Karmacharya Chauthi Maya Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  4 9841477635
97 212942 1587725 Daya Laxmi  Prajapati Daya Laxmi Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841795487
98 216682 1598884 Dayaram  Prajapati Daya Ram Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9818824619
99 216713 1587728 Dhanamaya  Prajapati Dhan Maya Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841247674
100 216468 1587687 Ganesh Bhakta Prajapati Ganesh Bhakta Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9808997550
101 216755 1587734 Ganga Ram Ghemosu Ganga Ram Ghemosu Bhaktapur Bhaktapur  4 9851043796
102 216168 1587709 Genesh Bhakta Suwal Krishna Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 16617682
103 215151 1587933 Hari Bhagat Naga Hari Bhagat Naga Bhaktapur Bhaktapur  4  
104 216753 1587966 Hari Bhakta Suwal Hari Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841491688
105 217107 1587736 Hari Lal Silpakar Hari Lal Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  4 9849115931
106 215665 1598882 Hari Om Prajapati Hari Om Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841358173
107 217308 1587693 Hari Om Prajapati Hari Om Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841358273
108 215670 1598852 Hari Rata Singwal Hari Ratna Sinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9860486983
109 216550 1587701 Hari Ratna Saiju Hari Ratna Sainju Bhaktapur Bhaktapur  4 9851030291
110 216308 1598857 Hari Shankar Kasula Hari Shankar Kasula Bhaktapur Bhaktapur  4 9841334197
111 215166 1587945 Hari Sundar Khyaju Hari Sundar Khyaju Bhaktapur Bhaktapur  4 9741007037
112 212145 1587686 Hira Lal Sowel Hera Lal Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841432989
113 215245 1587960 Indra  Sinkhwala Indra Sinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 16611102
114 212110 1587739 Indra Bahadur Suwal Indra Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841604537
115 216677 1587737 Indra Prasad Khaitu Indra Prasad Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841110074
116 216669 1598885 Indra Prasad Kurung Indra Prasad Kurung Bhaktapur Bhaktapur  4 9841404230
117 215729 1598855 Indra Prasad Prajapati Indra Prasad Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841848234
118 216699 1587959 Jagat Bahadur Twati Jagat Bahadur Twati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841131678
119 217420 1587748 Jagat Maya Sowel Jagat Maya Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841620814
120 215751 1598854 Jebin  Dhaubhedal Jebin Dhaubhadel Bhaktapur Bhaktapur  4 9841692259
121 216700 1598886 Kancha  Tamakhu Kancha Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9810208413
122 217939 1587723 Kesari  Jonchhe Keshari Jonchhen Bhaktapur Bhaktapur  4 9803830630
123 215769 1587948 Keshab  Nuhuch Keshav Nhuchhe Bhaktapur Bhaktapur  4 9808571813
124 215666 1598883 Keshab Narayan Prajapati Keshav Narayan Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 16611865
125 216548 1598900 Krishna  Bake Krishna Gopal Bake Bhaktapur Bhaktapur  4  
126 216687 1587968 Krishna  Hakuduwa Krishna Hakuduwa Bhaktapur Bhaktapur  4 9863651130
127 216717 1587950 Krishna  Kiju Krishna Kiju Bhaktapur Bhaktapur  4 9851168386
128 217469 1587708 Krishna  Prajapati Krishna Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841294502
129 215759 1587697 Krishna  Suwal Krishna Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841380744
130 215250 1598895 Krishna Bahadur Manandhar Krishna Bahadur Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  4 9841257348
131 216340 1598858 Krishna Bhagat Naga Krishna Bhagat Naga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841238270
132 216754 1587949 Krishna Bhakta Kibanayo Krishna Bhakta Kibanayo Bhaktapur Bhaktapur  4 9851000062
133 216545 1587713 Krishna Bhakta Suwal Krishna Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841393728
134 217433 1587720 Krishna Gobinda Dulal Govinda Duwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841488025
135 216720 1587946 Krishna Gopal Chhusyaki Krishna Gopal Chusyaki Bhaktapur Bhaktapur  4 9841620664
136 216546 1587703 Krishna Kumar Silpakar Krishna Kumar Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  4 9851052324
137 216751 1598890 Krishna Prasad Bhoyedyo Krishna Prasad Bhoyedyo Bhaktapur Bhaktapur  4 9849178107
138 215896 1402893 Krishna Prasad Duwel Krishna Prasad Duwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841561095
139 217938 1587719 Krishna Prasad Suwal Krishna Prasad Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 984158211
140 215717 1587732 Krishna Ram Twati Gopi Krishna Twati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841725216
141 215743 1587931 Kumar  Chawal Kumar Chawal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841430535
142 212519 1587934 Kumar  Khaitu Kumar Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841132630
143 216752 1587942 Laxmi Devi Chhukang Laxmi Devi Chukan Bhaktapur Bhaktapur  4 9841260032
144 216339 1598851 Laxmi Prasad Laluwa Ganga Ram Laluwa Bhaktapur Bhaktapur  4 9841398986
145 215116 1587691 Laxmi Prasad Shrestha Nanda Gopal Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  4 9851041412
146 215730 1598877 Laxmi Sundar Prajapati Laxmi Sundar Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4  
147 215657 1587726 Madhav Prasad Prajapati Madhav Prasad Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 16611558
148 215762 1587689 Maheshwor  Prajapati Maheshwori Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9808458513
149 217434 1577716 Maile  Kayastha Maili Kayastha Bhaktapur Bhaktapur  4 9851059862
150 212832 1587974 Maiya  Ghemosu Maiya Ghemosu Bhaktapur Bhaktapur  4 9803254727
151 215114 1587724 Makhale  Silpakar Makha Lal Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  4  
152 216302 1587958 Manoj  Sinkhwala Manoj Sinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9860018247
153 217470 1587694 Mohan Maya Dev Bhandari Laxmi Prasad Devbhandari Bhaktapur Bhaktapur  4 9860800831
154 218112 1587698 Mrigendra  Jonchhe Mrigendra Jochhen Bhaktapur Bhaktapur  4 14232165
155 216680 1587964 Mrigendra  Pradhananga Mrigendra Pradhananga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841616299
156 216911 1587932 Muti Bahadur Suwal Mati Bahadur Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841334239
157 215141 1598862 Muti Maya Suwal Muti Maya Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4  
158 215181 1598864 Naradevi  Dhaubhadel Nara Devi Dhaubhadel Bhaktapur Bhaktapur  4 9843638644
159 216297 1598881 Naran Devi Khaitu Bishwo Ram Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841373251
160 216319 1587944 Narayan Sundar Khyaju Narayan Sundar Khyaju Bhaktapur Bhaktapur  4 9803077018
161 215190 1598868 Nhuchhe Kumar Sayaju Nhuchhe Kumar Sayaju Bhaktapur Bhaktapur  4 9849402905
162 215662 1598859 Nhuchhe Ram Sayaju Nhuchhe Ram Sayaju Bhaktapur Bhaktapur  4 9841334140
163 215742 1587935 Nhuchhe Ratna Bhele Nhuchhe Ratna Bhele Bhaktapur Bhaktapur  4  
164 215646 1587971 Nirmala  Dhaubhadel Nirmala Dhaubhadel Bhaktapur Bhaktapur  4 9851089246
165 215726 1587961 Nirmaleswori  Hachhethu Nirmaleshwori Hachhethu Bhaktapur Bhaktapur  4 9851211634
166 217463 1587677 Nuchhe Kumar Prajapati Nhuchhe Kumar Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9810098387
167 217030 1587717 Om Krishna Kayestha Om Krishna Kayastha Bhaktapur Bhaktapur  4 9841358423
168 216163 1587743 Om Prakash Shrestha Om Prakash Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  4 16611916
169 215644 1587947 Pancha Lal Nuchhe Pancha Lal Nhuche Bhaktapur Bhaktapur  4 9841432457
170 212539 1598879 Pashupati  Prajapati Pashupati Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841652031
171 215241 1587955 Pulal  Kiwanayo Pulal Kiwanayo Bhaktapur Bhaktapur  4 9841912482
172 215676 1587733 Punyashwori  Twati Kancha Twati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841381065
173 216312 1598863 Punyasori  Chhuju Punyeshwori Chuju Bhaktapur Bhaktapur  4  
174 217464 1857480 Purna  Saiju Ratna Bilash Sainju Bhaktapur Bhaktapur  4 16619204
175 216683 1598860 Purna Bahadur Shiswal Purna Bahadur Sinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9818638217
176 212698 1587731 Pushpa Ram  Laluwa Purusottam Laluwa Bhaktapur Bhaktapur  4 9841404270
177 212113 1587741 Rabindra Gopal Bhele Shrestha Rabindra Gopal Bhele Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  4 9851052010
178 216695 1587965 Radha Krishna Tamakhu Radha Krishna Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9849749449
179 216299 1598891 Rajendra  Suwal Asha Thaku Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841241053
180 215238 1587943 Raju  Twati Raju Twati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841604025
181 216693 1598856 Rakesh  Prajapati Rakesh Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9843073010
182 215720 1587967 Ram  Bhele Ram Bhele Bhaktapur Bhaktapur  4 9841299141
183 217473 1587681 Ram  Silpakar Ram Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  4 16615493
184 215659 1598871 Ram Gopal Sinkhwala Ram Gopal Sinkhwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841110705
185 216929 216929 Ram Kumar Giri Ram Kumar Giri Bhaktapur Bhaktapur  4 9841004379
186 215243 1487952 Ram Prasad Kiju Ram Prasad Kiju Bhaktapur Bhaktapur  4 9841604021
187 216910 1587969 Ram Prasad Naga Ram Prasad Naga Bhaktapur Bhaktapur  4 9818053536
188 215100 1598872 Ram Prasad Prajapati Ram Prasad Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841245643
189 216912 1587927 Ram Sundar Ghemosu Ram Sundar Ghemosu Bhaktapur Bhaktapur  4 9841132399
190 215757 1587928 Ram Sundar Khaitu Ram Sundar Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  4 16612592
191 216161 1587692 Ranjan Prasad Dev Bhandari Badri Prasad Devbhandari Bhaktapur Bhaktapur  4 9851150830
192 217468 1587690 Rudra Prasad Dev Bhandari Rudra Prasad Devbhandari Bhaktapur Bhaktapur  4 9849099051
193 212541 1587722 Santa Maya Baiju Shanta Maya Baiju Bhaktapur Bhaktapur  4 9849728061
194 216690 1587738 Sarjani  Joshi Krishna Laxmi Joshi Bhaktapur Bhaktapur  4 16610409
195 215249 1598861 Sasina  Gonga ( Mulepati) Sasina Gonga Bhaktapur Bhaktapur  4 9841206273
196 216721 1587742 Shace  Prajapati Sachi Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 16611736
197 216707 1498873 Shatrughan  Naga Shatrughab Naga Bhaktapur Bhaktapur  4 9808574939
198 216758 1587938 Shiva Lal  Ghemosu Shiva Lal Ghemosu Bhaktapur Bhaktapur  4 9851095184
199 215738 1587680 Shree Bhakta  Duwal Shree Bhakta Duwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9841621643
200 215895 1587683 Shree Ram Sowel Nil Bhakta Duwal Bhaktapur Bhaktapur  4  
201 216544 1587705 Shree Ram Suwal Tulsi Ram Hanju Suwal Bhaktapur Bhaktapur  4 9849176923
202 217309 1587749 Shyam Krishna Manandhar Ram Bhakta Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  4 9845051242
203 217935 1587678 Shyam Krishna Shrestha Shyam Krishna Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  4 9851041761
204 212108 1587688 Sita Ram Tamakhu Sita Ram Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9741036378
205 212182 1598893 Sundra  Prajapati Sundar Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9841462528
206 217234 1498894 Surje  Manandhar Saraswati Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  4 9843303601
207 216768 1587953 Thike  Tamakhu Thike Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  4 9865126766
208 215728 1598888 Tribendra  Prajapati Tribendra Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9808408981
209 217936 1587721 Tulsi Narayan Kabu Krishna Narayan Kabu Bhaktapur Bhaktapur  4 984832694
210 215733 1598899 Tulsi Ram Prajapati Jagat Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  4 9803075590
211 217933 1587794 Aasa Bahadur Maka Ash Bahadur Maka Bhaktapur Bhaktapur  5 9860652694
212 217399 1587836 Aashmaru  Dhaju Asha Maru Hyoju Bhaktapur Bhaktapur  5 9851058236
213 216345 1587799 Badri Nath Hada Prabhu Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 9841358733
214 216290 1587800 Badri Nath Hada Badri Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 9843318404
215 216411 1857774 Bishnu  Machamasi Chyanta Machamashi Bhaktapur Bhaktapur  5 9841692813
216 215420 1587767 Bishnu Prasad Libi Bishu Prasad Libi Bhaktapur Bhaktapur  5 9813002173
217 213265 1587797 Biswonath  Hada Bishwo Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 16616039
218 215855 1587773 Chyanta  Machamasi Chyanta Machamashi Bhaktapur Bhaktapur  5  
219 216851 1587809 Dina  Machamasi Krishna Prasad Machamashi Bhaktapur Bhaktapur  5 9841257802
220 216300 1587787 Gopalji  Lohala Gopalji Lohala Bhaktapur Bhaktapur  5 9841620754
221 215872 1587804 Hari Bahadur Jadali Hari Bahadur Jadhari Bhaktapur Bhaktapur  5 9803229731
222 215800 1587838 Hari Bahadur Karmacharya Julum Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841461793
223 215441 1577772 Hari Bahadur Padey Magara Pode Bhaktapur Bhaktapur  5 984173636
224 217084 1587775 Hari Bahadur Pode Hari Bahadur Pode Bhaktapur Bhaktapur  5 15098012
225 215483 1587768 Hari Krishna Libi Hari Krishna Libi Bhaktapur Bhaktapur  5 9803567543
226 215719 1587787 Hari Krishna Tamakhu Hari Krishna Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  5 9808823260
227 215718 1587788 Hari Prasad Tamakhu Hari Prasad Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  5 9841849899
228 215434 1587771 Hari Ram Naga Hari Ram Naga Bhaktapur Bhaktapur  5 9851233509
229 216296 1587853 Hitu Ram Khergoli Hitu Ram Khayargoli Bhaktapur Bhaktapur  5 9841393524
230 215715 1587766 Indra  Libi Indra Libi Bhaktapur Bhaktapur  5 9841271782
231 215862 1587798 Iswor Nath Hada Ishwor Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 9803087502
232 216344 1587796 Jag Nath Hada Jag Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 15092732
233 212100 1587769 Jivan  Libi Jeevan Libi Bhaktapur Bhaktapur  5 9851113417
234 215716 1587801 Jog Laxmi Bajracharaya Jog Laxmi Bajracharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841299601
235 212059 1587760 Kalika Prasad Khayamali Kalika Prasad Khayamali Bhaktapur Bhaktapur  5 9851001759
236 212660 1587802 Karna Sobha Bajracharaya Karna Shobha Bajracharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9843723974
237 215869 1587792 Keshari  Naga Keshari Naga Bhaktapur Bhaktapur  5 9841673114
238 216479 1587761 Krishna  Kawa Krishna Kawan Bhaktapur Bhaktapur  5 16617502
239 215723 1587790 Krishna Bhagat Tamakhu Krishna Bhagat Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  5 9843303965
240 212731 1587816 Krishna Man Khoteja Krishna Man Khoteja Bhaktapur Bhaktapur  5 9841132850
241 215430 1587844 Krishna Swori Gwachaju Laxmi Prasad Tajalya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841791698
242 215093 1587793 Laxman  Lohala Pratima Lohala Bhaktapur Bhaktapur  5 16618646
243 215418 1587828 Laxmi Bhakta Libi Laxmi Bhakta Libi Bhaktapur Bhaktapur  5 9861151298
244 217538 1587819 Laxmi Krishna Prajapati,Aawal Laxmi Kumari Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  5 9841210576
245 216222 1587811 Laxmi Nara Padey Puna Bir Pode Bhaktapur Bhaktapur  5 9841369403
246 217537 1587762 Laxmi Prasad Kawan Laxmi Prasad Kawan Bhaktapur Bhaktapur  5 9841328484
247 217721 1587764 Mahesh Kumar Shrestha Mahesh Kumar Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  5 9841230606
248 215877 1587831 Mandira Kumari Shrestha Daubhadel Mandira Kumari Shrestha Daubhadel Bhaktapur Bhaktapur  5 9841432835
249 212374 1587795 Manoj Kumar Amatya Manoj Kumar Amatya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841119879
250 215725 1587806 Mohan Beti Tamakhu Mohan Beti Tamakhu Bhaktapur Bhaktapur  5 9841849899
251 218125 1587824 Narayan Prasad Baidya Narayan Prasad Vaidya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841500070
252 212063 1587814 Niranjan Lal Karmacharya Niranjan Lal Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9849129999
253 216294 1587821 Pashupati  Hada Pashupati Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 16612539
254 217400 1587837 Prakash  Pradhanna Prakash Pradhananga Bhaktapur Bhaktapur  5 9808865380
255 215429 1587827 Punya Ram Lohala Punya Ram Lohala Bhaktapur Bhaktapur  5 16612404
256 215803 1587756 Purna  Rachal Purna Ram Rachal Bhaktapur Bhaktapur  5 9841280397
257 216289 1587833 Raghu Nath Hada Raghu Nath Hada Bhaktapur Bhaktapur  5 9841043473
258 218121 1587822 Raj Bhai Bati Maiya Bati Bhaktapur Bhaktapur  5 9813040902
259 217683 1587815 Ram  Acharya Ram Acharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9843751709
260 215092 1587829 Ram Maya Shrestha Sudhakar Ram Maya Shrestha Sudhakar Bhaktapur Bhaktapur  5 16612687
261 215721 1587807 Ram Prasad Padey Ram Prasad Pode Bhaktapur Bhaktapur  5 9808304548
262 215399 1587808 Rameshwor  Machamasi Rameshwor Machamasi Bhaktapur Bhaktapur  5 9841257802
263 218123 1587756 Samar Bahadur Karmacharya Krishna Prasad Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9751011333
264 215860 1587832 Sanis  Karmacharya Jagat Bahadur Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841431846
265 217719 1587753 Satya Narayan Kasula Satya Narayan Kasula Bhaktapur Bhaktapur  5  
266 215237 1587813 Sher  Suwal Sher Suwal Bhaktapur Bhaktapur  5 9841257099
267 215435 1587823 Shiv Ram Naga Shiva Ram Naga Bhaktapur Bhaktapur  5 16611958
268 215871 1587822 Sita Ram Naga Sita Ram Naga Bhaktapur Bhaktapur  5 9841637314
269 218122 1587840 Subash Kumar Karmacharya Subash Kumar Karmacharya Bhaktapur Bhaktapur  5 9841030025
270 218119 1587754 Sumitra  Chawal Sumitra Chawal Bhaila Bhaktapur Bhaktapur  5 9849173197
271 216596 1587752 Surya Laxmi Kisi Surya Laxmi Kisi Bhaktapur Bhaktapur  5 9843303625
272 215415 1587847 Timila  Pode Hari Bahadur Pode Bhaktapur Bhaktapur  5 9841790803
273 216476 1587842 Yadav Raj Upadhaya Yadav Rajopadhyaya Bhaktapur Bhaktapur  5 9843861527
274 216770 1587545 Bhim Lal Suwal Bhim Lal Suwal Bhaktapur Bhaktapur  6 9841394919
275 216209 1598728 Dhurba Ram Shrestha Druba Ram Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  6 9841776200
276 216991 1699215 Hari Govinda Ranjitkar Hari Govinda Ranjitkar Bhaktapur Bhaktapur  6 9849207055
277 213007 1598734 Nabin  Kayasta Nabin Kayastha Bhaktapur Bhaktapur  6 9841257094
278 215156 1587527 Ram  Suwal Ram Suwal Bhaktapur Bhaktapur  6 9841271616
279 215159 1587544 Ram Chandra Basukala Ram Chandra Basukala Bhaktapur Bhaktapur  6 9813051064
280 213909 1598779 Sanu Maiya Madhikarmi Sanu Maiya Madhukarmi Bhaktapur Bhaktapur  6 9841334477
281 215758 1587536 Surya Q Badan Bhandari Surya Badan Bhandari Bhaktapur Bhaktapur  6 9818988375
282 217007 1587548 Aas Kumar Lakha Ash Kumar Lakha Bhaktapur Bhaktapur  7 9808633854
283 217009 1598709 Aaskaji  Tachamo Aas Kaji Tachamo Bhaktapur Bhaktapur  7 9841113670
284 215776 1598720 Amrilal  Shilpakar Amrit Lal Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841599700
285 215496 1587550 Asha Kaji Lakha Ash Kaji Lakha Bhaktapur Bhaktapur  7 9841621604
286 216145 1587549 Asha Ram Lakha Ash Ram Lakha Bhaktapur Bhaktapur  7 9843011572
287 216196 1598651 Balaram  Kashaichuya Bala Ram Kasichhwa Bhaktapur Bhaktapur  7 9841580011
288 215505 1598654 Bhaila Bahadur Banmala Bhaila Bahadur Banmala Bhaktapur Bhaktapur  7 9849343803
289 215391 1598689 Bishnu Bhakta Hyaunmikha Bishnu Bhakta Hyaunmikha Bhaktapur Bhaktapur  7 9843804031
290 215324 1598677 Bishwo Ram  Gwaccha Bishwo Ram Gwachha Bhaktapur Bhaktapur  7 9841257043
291 215553 1598698 Champa  Tamrakar Champa Tamrakar Bhaktapur Bhaktapur  7 9849334253
292 215966 1598737 Dev Bhakta Gosaia Dev Bhakta Gosaia Bhaktapur Bhaktapur  7 9843212109
293 212387 1598699 Dharma Raj Buddhacharya Dharma Raj Buddhacharya Bhaktapur Bhaktapur  7 9841285580
294 215325 1598742 Ganesh Ram Ranjit Ganesh Ram Ranjit Bhaktapur Bhaktapur  7 9851153999
295 215777 1598740 Ganga Devi Lage Ganga Devi Lage Bhaktapur Bhaktapur  7 9841257127
296 212568 1598691 Ganga Ram Silpakar Ganga Ram Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841790619
297 215565 1598700 Gopalji  Mul Gopalji Mool Bhaktapur Bhaktapur  7 9841756851
298 215568 1598657 Harinara  Manandhr Hari Narayan Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841596792
299 215789 1598738 Hiradevi  Sukupayo Hira Devi Sukupayo Bhaktapur Bhaktapur  7 9843699927
300 212103 1598682 Jagatser  Gosain Jagat Ser Gusain Bhaktapur Bhaktapur  7 9851041991
301 215891 1598762 Juddha Krishna Sahi Juddha Krishna Shahi Bhaktapur Bhaktapur  7 9818618941
302 215451 1598714 Keshab Sunder Silpakar Keshav Sundar Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841395048
303 215555 1598745 Keshari  Hyaunmikha Kesari Hyunmikha Bhaktapur Bhaktapur  7 9741319500
304 212060 1587554 Krishna Bhakta Makha Krishna Bhakta Makha Bhaktapur Bhaktapur  7 9851072786
305 217777 1598685 Krishna Gopal Khayamali Krishna Gopal Khayamali Bhaktapur Bhaktapur  7 9841379623
306 215552 1598748 Krishna Gopal Machamasi Krishna Gopal Machamasi Bhaktapur Bhaktapur  7 9818228213
307 216100 1598718 Lalkaji  Kawan Lal Kaji Kawan Bhaktapur Bhaktapur  7 9841430421
308 212032 1598705 Luxmi Bahadur Lage Laxi Bahadur Lage Bhaktapur Bhaktapur  7 9841042321
309 216559 1598752 Luxmi Narayan Gorkhali Laxmi Narayan Gorkhali Bhaktapur Bhaktapur  7 9841754980
310 216143 1699220 Mankaji  Shilpakar Man Kaji Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841621687
311 216082 1598683 Muktilal  Khayamali Nani Maya Khayamali Bhaktapur Bhaktapur  7 9843578884
312 217008 1598684 Muktinath  Khayamali Mukti Nath Khayamali Bhaktapur Bhaktapur  7 9813443921
313 215556 1598744 Nara Bhakta Hyaunmikha Nara Bhakta Hyunmikha Bhaktapur Bhaktapur  7 9840587038
314 215557 1598739 Nara Bhakta Suwal Narayan Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  7 9841753372
315 215786 1598697 Nara Bhakta Tuitui Nara Bhakta Tuitui Bhaktapur Bhaktapur  7  
316 215394 1598749 Naran Bhakta Manandhar Narayan Bhakta Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  7 9841472539
317 215790 198676 Narayan Bhakta Kawan Narayan Bhakta Kawan Bhaktapur Bhaktapur  7 9841373247
318 215392 1598678 Pancha Bahadur Cholekho Pancha Bahadur Cholekho Bhaktapur Bhaktapur  7 9841042572
319 215390 1598688 Pun Bahadur Gwachha Pun Bahadur Gwachha Bhaktapur Bhaktapur  7 9843269921
320 215851 1598767 Punya Ram Dumaru Punya Ram Dumaru Bhaktapur Bhaktapur  7 9751013300
321 216556 1598707 Purnmaya  Lage Pun Maya Lage Bhaktapur Bhaktapur  7 9841324133
322 215780 1598711 Raj Bhai  Tachamo Raja Bhai Tachamo Bhaktapur Bhaktapur  7 9860678653
323 212299 1598736 Raj Kumar Makaju Raj Kumar Makaju Bhaktapur Bhaktapur  7 9843906410
324 215494 1598747 Rajaram  Machamasi Raja Ram Machamasi Bhaktapur Bhaktapur  7 9843559221
325 216560 1598722 Rajendra  Dumaru Rajendra Dumaru Bhaktapur Bhaktapur  7 9841048819
326 216186 1598757 Rajesh  Lakhaju Rajesh Lakhaju Bhaktapur Bhaktapur  7 9841358697
327 212104 1598702 Raju Bhai Gushai Raju Vai Goshai Bhaktapur Bhaktapur  7 9841620610
328 217778 1598686 Ram Krishna Khayamali Ram Krishna Khayamali Bhaktapur Bhaktapur  7 9841472685
329 216387 1598756 Ram Prasad Lakhaju Ram Prasad Lakhaju Bhaktapur Bhaktapur  7 9841358697
330 216144 1598751 Rambhakta  Gorkhali Rambhakta Gorkhali Bhaktapur Bhaktapur  7 9841754980
331 216557 1598705 Rameshwor  Kawan Rameshor Kawan Bhaktapur Bhaktapur  7 9849825884
332 215784 1598713 Ratna Bhai Khuwa Ratna Bhai Kawan Bhaktapur Bhaktapur  7 9841620002
333 212830 1598680 Ratna Prasad Kawan Ratna Prasad Kawan Bhaktapur Bhaktapur  7 9843577169
334 215899 1598754 Sanu Kanchha Lakha Sanu Kanxa Lakha Bhaktapur Bhaktapur  7 9843332096
335 216150 1598759 Sanubhai  Lakhaju Sanu Bhai Lakhaju Bhaktapur Bhaktapur  7 9851115327
336 216142 1598706 Saraswoti  Lageju Saraswoti Lageju Bhaktapur Bhaktapur  7 9843351211
337 216185 1598758 Shyam Krisha Lakhaju Shyam Krishna Lakhaju Bhaktapur Bhaktapur  7 9851115327
338 215779 1598690 Siba Dharananda Baidhaya Shiva Dharananda Baidhaya Bhaktapur Bhaktapur  7 9841040024
339 217780 1699222 Sitaram  Khaiju Sita Ram Khaitu Bhaktapur Bhaktapur  7 16612384
340 216104 1598760 Tulsi Das Damaru Tulsi Das Dumaru Bhaktapur Bhaktapur  7 9841204556
341 215558 1598661 Bal Keshari Shrestha Bal Kesari Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  8 9843304366
342 216046 1598664 Maili  Koju Maili Koju Bhaktapur Bhaktapur  8 9808812082
343 216052 1598673 Mohan Kumar Pyatha Mohan Kumar Pyatha Bhaktapur Bhaktapur  8 9841394937
344 215080 1598013 Aas Bahadur Lawaju Aas Bahadur Lawaju Bhaktapur Bhaktapur  9 9803215675
345 215094 1598633 Aas Bahadur Pyatha Aas Bahadu Pytha Bhaktapur Bhaktapur  9 9841394087
346 214644 1598635 Bal Krishna Prajapati Bal Krishna Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9 9841861882
347 216711 1598788 Basu Dev Ganesh Basu Dev Ganesh Bhaktapur Bhaktapur  9 9860171790
348 213904 1598021 Bharat  Prajapati Bharat Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9 9843452390
349 212544 1598799 Dijay Ram Bariya Dijaya Ram Bariya Bhaktapur Bhaktapur  9 9841358626
350 215745 1598795 Gautam  Manandhar Gautam Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9841299353
351 216724 1598645 Govinda  Lachimasyu Govinda Lachhimasyu Bhaktapur Bhaktapur  9 9841670396
352 212716 1587662 Gyan Sagar Bakhadho Gyan Sagar Bakhadho Bhaktapur Bhaktapur  9 9849427355
353 217098 1598015 Hari Mohan Jyakhwa Hari Mohan Jyakhwa Bhaktapur Bhaktapur  9 9841754702
354 215069 1587661 Hari Prasad Lakhe Hari Prasad Lakhe Bhaktapur Bhaktapur  9 9849174781
355 212647 1598646 Hari Shankar Siringchhe Hari Shankar Siringchhe Bhaktapur Bhaktapur  9 9851005846
356 217095 1598785 Hel Bahadur Prajapati Hel Bahadur Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9  
357 216670 1598798 Jagat Maya Manandhar Jagat Maya Mananndhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9851130052
358 212368 1598004 Kedhar Nath Ulak Kedhar Nath Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9841543639
359 213898 1587581 Krishna Bhagat Koju Krishna Bhagat Koju Bhaktapur Bhaktapur  9 9841404283
360 216316 1598003 Krishna Sundar Ulak Krishna Sundar Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9845800133
361 212989 1587654 Laxmi Bhakta Damaru Laxmi Bhakta Dumaru Bhaktapur Bhaktapur  9 9841621057
362 212988 1598632 Nani Keshari Koju Nani Kesari Koju Bhaktapur Bhaktapur  9 9849623022
363 215074 1598787 Nuchheye Narayan Ganesh Nuchheye Narayan Ganesh Bhaktapur Bhaktapur  9 9860171790
364 216715 1598002 Prem Nath Ulak Prem Nath Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9841741921
365 215164 1598001 Prem Sundar Ulak Prem Sundar Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9803007447
366 212211 1598627 Purna Narayan Jyakhwa Purna Narayan Jyakhwa Bhaktapur Bhaktapur  9 9841358335
367 215673 1598800 Radhe Sundar Ulak Radhe Sundar Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9841543639
368 213151 1699225 Rajaram  Prajapati Krishna Prasad Prajapti Bhaktapur Bhaktapur  9 6619719
369 216674 1598629 Ram Bahadur Manandhar Ram Bahadur Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9841218107
370 217169 1587651 Ram Bhakta Prajapati Ram Bhakta Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9 9851038039
371 216675 1587579 Ram Prasad Ulak Ram Prasad Ulak Bhaktapur Bhaktapur  9 9849619568
372 216728 1598005 Ran Bhakta Ganesh Shrestha Ram Bhakta Ganesh Shrestha Bhaktapur Bhaktapur  9 9843558164
373 216708 1598796 Ratna Kaji Manandhar Ratna Kaji Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9841269026
374 216311 1598630 Ratna Lal Prajapati Ratna Lal Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9 9841693077
375 212851 1587652 Satya Narayan Prajapati Satya Narayan Prajapati Bhaktapur Bhaktapur  9 9841468851
376 213150 1587610 Satya Ram Duwal Satya Ram Duwal Bhaktapur Bhaktapur  9 9841300909
377 213005 1598789 Shiva Hari Genesh Shiva Hari Ganesh Bhaktapur Bhaktapur  9 9860171790
378 215193 1587666 Sidhhi Kumari Manandhar Sddhi Kumari Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9841477250
379 212483 1587578 Suman  Manandhar Suman Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  9 9841699873
380 214471 1587512 Aas Bahadur Simachhwa Aas Bahadur Simachhuwa Bhaktapur Bhaktapur  10 9741020985
381 217876 1699201 Aas Kaji Kawan Aas Kaji Kawan Bhaktapur Bhaktapur  10 9841692863
382 216359 1587520 Aas Kaji Musyakho Aas Kaji Musykho Bhaktapur Bhaktapur  10 9849172142
383 216066 1587519 Babu Kaji Musyakho Babu Kaji Musyakho Bhaktapur Bhaktapur  10 9841131574
384 216367 1598816 Bhaila Prasad Awal Bhaila Prasad Awal Bhaktapur Bhaktapur  10 9741022005
385 217877 1598825 Bishnu Hari Kawan Bishnu Hari Kawan Bhaktapur Bhaktapur  10 9841452075
386 217865 1598815 Biswo Ram Awal Biswo Ram Awal Bhaktapur Bhaktapur  10 9851194626
387 217867 1699203 Buddhi Bahadur Khaniwa Buddhi Bahadur Khaniwa Bhaktapur Bhaktapur  10 9751014161
388 212089 1699204 Buddhi Kumar Khaniwa Buddhi Kumar Khaniwa Bhaktapur Bhaktapur  10 9751014161
389 216080 1699206 Buddhi Nara Khaniwa Buddhi Naran Khaniwa Bhaktapur Bhaktapur  10 9813493658
390 216037 1598814 Dash Ram Suwal Mangal Maya Suwal Bhaktapur Bhaktapur  10 9843519781
391 216067 1598811 Daya Narayan Suwal Daya Narayan Suwal Bhaktapur Bhaktapur  10 16613855
392 216171 1587517 Ganesh Kumar Suwal Ganesh Kumar Suwal Bhaktapur Bhaktapur  10 9841790023
393 216070 1598821 Hari Kumar Khwayaju Hari Kumar Khayaju Bhaktapur Bhaktapur  10 9843455950
394 215550 1699205 Hari Narayan Khaniwa Hari Narayan Khaniwa Bhaktapur Bhaktapur  10 9841900385
395 215549 1699208 Jari Maya Pyatha Jari Maya Pyatha Bhaktapur Bhaktapur  10 9851051309
396 212621 1587514 Keshav  Silpakar Keshav Shilpakar Bhaktapur Bhaktapur  10 9841200917
397 216079 1598804 Krishna Bhakta Suwal Krishna Bhakta Suwal Bhaktapur Bhaktapur  10 9841242453
398 217871 1598813 Krishna Devi Awal Krishna Devi Awal Bhaktapur Bhaktapur  10 9808016002
399 217878 1699202 Krishna Gobinda Kawan Krishna Govinda Kawan Bhaktapur Bhaktapur  10 9843519229
400 216365 1587521 Kumar  Musyakho Kumar Musyakho Bhaktapur Bhaktapur  10 9841543029
401 216078 1598817 Nani Maiya Awal Krishna Gopal Awal Bhaktapur Bhaktapur  10 9841041936
402 215542 1587523 Nim Ratna Bajracharaya Gyan Ratna Bajracharya Bhaktapur Bhaktapur  10 9841916825
403 217866 1598801 Raj Kumar Buyo Raj Kumar Buyo Bhaktapur Bhaktapur  10 9849422678
404 216360 1587515 Rajendra  Shakya Rajendra Shakya Bhaktapur Bhaktapur  10 9741004209
405 216932 1598818 Ram  Gosaia Ram Gossain Bhaktapur Bhaktapur  10 9841616122
406 216939 1598823 Ram Chandra Manandhar Ram Chandra Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  10 9841394464
407 216172 1598812 Shree Prasad Awal Shree Prasad Awal Bhaktapur Bhaktapur  10 6616721
408 216063 1587522 Sundara Man Shakya Gyan Ratna Shakya Bhaktapur Bhaktapur  10 9841950921
409 216931 1587508 Surendra  Magaju Surendra Magaju Bhaktapur Bhaktapur  10 9841604099
410 216036 1598808 Suresh  Banmala Buddhi Bahadur Banmala Bhaktapur Bhaktapur  10 9803087516
411 216361 1598824 Surja Maya Manandhar Surje Maya Manandhar Bhaktapur Bhaktapur  10 9841380919
412 217560 1597355 Gokul  K.C,Khatri Gokul Khatri Bhaktapur Changunarayan  1 9841307526
413 217541 1597374 Krishna Bhakta Awal Krishna Bhakta Awal Bhaktapur Changunarayan  1 9818338697
414 214978 1597381 Umesh  Thapa Umesh Thapa Bhaktapur Changunarayan  1 9841404774
415 213285 1597445 Bijandra  Kasula Bijendra Kasula Bhaktapur Changunarayan  2 9841299341
416 212976 1597485 Birendra  Suwal Birendra Suwal Bhaktapur Changunarayan  2 9841654227
417 216987 1597417 Bishnu Bahadur Aajanja Bishnu Bahadur Aaganja Bhaktapur Changunarayan  2 9841728374
418 216860 1597443 Bisworam  Aacharya Bisworam Acharya Bhaktapur Changunarayan  2 9851008420
419 212964 1597431 Ganga  Bista ( Baniya) Ganga Baniya Bista Bhaktapur Changunarayan  2 9849902554
420 216867 1597419 Ganga Ram Aaganja Tulsi Bhakta Aaganja Bhaktapur Changunarayan  2 9841725263
421 214568 1597486 Hari Ram Suwal Hari Ram Suwal Bhaktapur Changunarayan  2  
422 212687 1597430 Keshab  Baniya Keshab Baniya Bhaktapur Changunarayan  2 9841236470
423 214522 1597406 Krishna  Khusu Krishna Khusu Bhaktapur Changunarayan  2 9808858677
424 216879 1597428 Krishna Bahadur Shrestha Krishna Bahadur Shrestha Bhaktapur Changunarayan  2 9841487290
425 216862 1597432 Pralhad  Baniya Pralad Baniya Bhaktapur Changunarayan  2 9851150166
426 213445 1597433 Prem Prasad Lamsal Prem Prasad Lamsal Bhaktapur Changunarayan  2 9841431852
427 214604 1597429 Raj Kumar Shrestha Raj Kumar Shrestha Bhaktapur Changunarayan  2 9841790043
428 216865 1597471 Rajan  Basukala Rajan Basukala Bhaktapur Changunarayan  2 9841571428
429 216861 1597421 Rajendra Prasad Aaganja Rajendra Prasad Aaganja Bhaktapur Changunarayan  2 9851041862
430 212212 1597440 Ram Prasad Aacharya Ram Prasad Aacharaya Bhaktapur Changunarayan  2 9851039971
431 216986 1597442 Sandip  Khoteja Arjun Khoteja Bhaktapur Changunarayan  2 9841188821
432 214828 1597441 Satya Narayan Aacharya Satya Narayan Acharya Bhaktapur Changunarayan  2 9851041871
433 212973 1597469 Krishna Raj  Thapamagar Krishna Raj Thapamagar Bhaktapur Changunarayan  3  
434 213864 1597458 Laxman  Shrestha Laxman Shrestha Bhaktapur Changunarayan  3 9841422746
435 213065 1597513 Denesh Kumar Bhadel Dinesh Kumar Bhadel Bhaktapur Changunarayan  4 9841358027
436 213069 1597563 Kishor Kumar Bhadel Kishwor Kumar Bhadel Bhaktapur Changunarayan  4 9841461200
437 213157 1597491 Laxman Prasad Bhatta Laxman Prasad Bhatta Bhaktapur Changunarayan  4 9841394705
438 212577 1597512 Shree Kumar Bhadel Shree Kumar Bhadel Bhaktapur Changunarayan  4 9841358027
439 213071 1597556 Sudarshan  Kukile Sudarshan Kuikel Bhaktapur Changunarayan  4 9841475061
440 217491 1597643 Labh  Bhandari Shree Ram Bhandari Bhaktapur Changunarayan  5 9841905966
441 213975 1597629 Laxmi Devi Lageju Juban Lageju Bhaktapur Changunarayan  5 9841363191
442 212215 1597591 Narendra  Thing Narendra Thing Bhaktapur Changunarayan  6 9808513604
443 214680 1597580 Shree Ram  Lammichhane Shree Ram Lammichhane Bhaktapur Changunarayan  6 9841407164
444 212623 1587261 Babu Krishna Nayaju Babu Krishna Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9849429486
445 212894 1587282 Babukaji  Nayaju Babu Kaji Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9741021193
446 212892 1598571 Bal Ram Khadka Balram Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9841527209
447 216002 1587304 Bhuban Prasade Kafla Bhuban Prasad Kafle Bhaktapur Changunarayan  7 9851009594
448 217517 1587270 Binod  Nayaju Binod Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9849533863
449 218034 1587285 Budhe Man Shrestha Budheman Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9849298153
450 217707 1587287 Daya Ram Shrestha Dayaram Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9844636782
451 217663 1587301 Dhurba Bahadur Phyal Dhurba Bahadur Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7  
452 214674 1587265 Gokul  Shrestha Gokul Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9861523182
453 214679 1587275 Goprasad  Fuyal Go Prasad Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9841914865
454 217414 1587298 Haram Ram Phyal Hareram Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9849170639
455 212895 1598575 Hari Chandra Khadka Hari Chandra Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9843786123
456 218035 1587299 Ishwor  Phyal Ishwor Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9861541742
457 216482 1587303 Iswor  Shrestha Ishwor Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9818177160
458 217637 1587260 Kancha Bahadur Nayaju Kancha Bahadur Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9841511843
459 212455 1587271 Kedar Bahadur Nayaju Kedar Bahadur Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9841621153
460 214887 1587309 Kedar Prasad Kafle Kedar Prasad Kafle Bhaktapur Changunarayan  7 9843519431
461 215797 1587276 Laxuman  Shrestha Laxman Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9841231915
462 214681 1587310 Murali Prasad Dahal Murali Prasad Dahal Bhaktapur Changunarayan  7 9841164548
463 212076 1587257 Naba Raj Khadka Nabaraj Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9841495610
464 212735 1587292 Prithi Man Nayaju Prithi Man Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9843608897
465 215455 1587302 Purna Bahadur Shrestha Purna Bahadur Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9741117155
466 215233 1587306 Purna Prasad Nepal Purna Prasad Nepal Bhaktapur Changunarayan  7 9860488693
467 217690 1587297 Purushotam  Phyal Purushottam Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9841112256
468 217709 1587267 Raj Kumar Nayaju Raj Kumar Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9849078765
469 217453 1587269 Rajandra Kumar Nayaju Rajendra Kumar Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9849425560
470 217767 1587272 Rajaram  Nayaju Raja Ram Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9851291444
471 215165 1587256 Ram Bahadur Khadka Ram Bahadur Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9849728808
472 214889 1587279 Ram Bahadur Shrestha Ram Bahadur Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9843159070
473 215643 1587266 Ram Gopal Nayaju Ram Gopal Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9841477266
474 212296 1587280 Ram Gopal Shrestha Ram Gopal Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9849941217
475 218117 1587295 Sadhu Ram Phyal Sadhu Ram Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9849191356
476 218041 1587273 Sanu Kaje Shrestha Sanu Kaji Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9841277148
477 212201 1587293 Shayam Prasade Phyal Shyam Prasad Phuyal Bhaktapur Changunarayan  7 9843762063
478 217515 1587278 Shiva  Shrestha Shiva Shrestha Bhaktapur Changunarayan  7 9841989620
479 215796 1587307 Siba Prasad Kafle Shiva Prasad Kafle Bhaktapur Changunarayan  7 9851109670
480 215167 1598574 Siba Ram Khadka Shivaram Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9841774436
481 212274 1598568 Surya Bahadur Khadka Surya Bahadur Khadka Bhaktapur Changunarayan  7 9808972117
482 217697 1587268 Tulse Dash Nayaju Tulsidas Nayaju Bhaktapur Changunarayan  7 9849894512
483 215217 1598421 Kusu  Chulyadeju Kusu Chulayadeju Bhaktapur Changunarayan  8 9860339849
484 216250 1598413 Raju  Baniya Raju Baniya Bhaktapur Changunarayan  8 9841458106
485 215688 1598427 Rameshwor  Musikhwa Rameshwor Musikhawa Bhaktapur Changunarayan  8 9841085496
486 216609 1598420 Satya Bahadur Chulyadeju Satya Bahadur Chulayadeju Bhaktapur Changunarayan  8 9841457841
487 215209 1598419 Shiva Ram Chulyadeju Shivram Chulayadeju Bhaktapur Changunarayan  8 9849423417
488 212930 1598396 Narayan  Parajuli Narayan Prajuli Bhaktapur Changunarayan  9 9851067324
489 212193 1598406 Ram Bahadur Thapa Ram Bahadur Thapa Bhaktapur Changunarayan  9 9851173754
490 215222 1598306 Ram Prasad Nehamfuki Ram Prasad Nhemafuki Bhaktapur Changunarayan  9 9851039847
491 212929 1598307 Satya Ram Nehemaphaki Krishnamaya Nhemafuki Bhaktapur Changunarayan  9 9741020415
492 218151 1598304 Sumitra  Nehamfuki Ganeshman Nehafuki Bhaktapur Changunarayan  9 9849392781
493 212654 1528902 Kisan  Bhandari Kisan Bhandari Bhaktapur Madhyapur Thimi 2 9841097179
494 215351 1528839 Babukaji  Saya Shrestha Babu Kaji Saya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 6634975
495 212196 1528753 Balaram  Mathyo,Shrestha Bala Ram Madhyo Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841478821
496 215336 1528732 Balkrishna  Joshi Bal Krishna Joshi Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9808123059
497 216499 1528741 Beti Maya Shrestha Biti Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 1662657
498 215331 1528784 Bisnu Laxmi Napit Bisnu Laxmi Napit Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9808702405
499 215348 1528834 Bulal Mag  Shrestha Bulal Maga Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841097304
500 215618 1528752 Chana Maya Shrestha Chan Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841802921
501 218263 1528848 Chandra Bahadur Shrestha Chandra Bahadur Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841366819
502 216496 1528751 Chandra Bahadur Shrestha Chandra Bahadur Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 6633210
503 215992 1528730 Chandra Krishna Tamidewa,Shrestha Chandra Krishna Tamidewa Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9860646217
504 216642 1528767 Dil Maya Shrestha Dil Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9843199147
505 215613 1528780 Dipak  Shrestha Deepak Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9741018249
506 215621 1528756 Gauri Narayan Shrestha Gauri Narayan Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849043062
507 216500 1528844 Gobinda Krishna Shrestha Govinda Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841257606
508 215996 1528831 Gyan Krishna  Shrestha Jyan Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841394511
509 212932 1528868 Hari Krisha Saya,Shrestha Hari Krishna Saya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841282042
510 212270 1528855 Hari Maya  Kayastha Hari Maya Kayastha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841334695
511 215149 1528843 Hera Bahadur Shrestha Hera Bahadur Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841358207
512 215044 1528760 Indra Man Shrestha Indra Man Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841326678
513 216920 1528759 Indra Prasad Shrestha Indra Parsad Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841827576
514 215608 1528755 Jagat Krishna Shrestha Jagat Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849003949
515 216230 1528829 Jagat Kumar Khimu Jagat Kumar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803203230
516 212303 1528847 Kanchha Ratna Bajracharya Kancha Ratna Bajracharya Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841352332
517 216225 1528786 Kanchha Sahu  Shrestha Kancha Sahu Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803269183
518 215592 1528806 Kanchi Maya Shrestha Kanchi Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849747706
519 215302 1528851 Kasi Maya Shrestha Kashi Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9860674919
520 216653 1528804 Kedhar Lal Shrestha Kedar Nath Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9810277528
521 212186 1528797 Krishna  Pukhut,Shrestha Krishna Pukhut Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841096062
522 212556 1528811 Krishna  Shrestha Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841713577
523 215702 1528771 Krishna  Shrestha Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841416913
524 215322 1528826 Krishna Bahadur Dahi Shrestha Krishna Bahadur Dahi Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9810042068
525 215048 1528749 Krishna Bahadur Shrestha Krishna Bahadur Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841827475
526 215355 1528818 Krishna Kumar Shrestha Krishna Kumar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 6632283
527 215981 1528758 Krishna Kumar Shrestha Krishna Kumar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841015493
528 215612 1528827 Krishna Lal Shrestha Krishna Lal Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841248946
529 215991 1528739 Krishna Luxmi Shrestha Krishna Laxmi Sache Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841608576
530 215021 1528750 Krishna Sundar Shrestha Krishna Sundar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841477424
531 212640 1528832 Laxmi Bhakta Shrestha Laxmi Bhakta Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841909896
532 215596 1528762 Laxmi Dhan Kayestha Laxmi Dhan Kayestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9840066314
533 216650 1528803 Laxmi Tara Bajracharya Laxmi Tara Bajracharya Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849441765
534 215983 1528757 Mahesh Kumar Shrestha Mahesh Kumar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841377444
535 212130 1528830 Maila  Shrestha Maila Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9813779075
536 215609 1528802 Masinu  Shrestha Masinu Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 635774
537 215334 1528986 Masinu  Shrestha Masinu Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9843833222
538 216835 1528766 Mohan Krishna Shrestha Mohan Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849329921
539 215046 1528860 Nanda Krishna Shrestha Nanda Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841431312
540 216836 1528777 Nuchheye Man Shrestha Nuchheye Man Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9843238256
541 214944 1528787 Pancha Mani Sopu,Shrestha Pancha Madi Sopu Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849057004
542 215354 1528835 Prem  Shrestha Prem Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841326004
543 216663 1528734 Prem Krishna Josi Prem Krishna Joshi Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9741323078
544 215333 1528740 Prem Krishna Shrestha Prem Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9813186619
545 212528 1528763 Purna Krishna Shrestha Purna Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9741051849
546 218192 1528742 Purna Luxmi Shrestha Bishnu Bhakta Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841620707
547 214948 1528776 Purna Maya Shrestha Purna Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9851096364
548 215335 1528824 Radha Krishna Shrestha Radha Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9843034301
549 215611 1528812 Rajendra Kumar Kayastha Rajendra Kumar Kayastha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803483655
550 215339 1528840 Ram Bahadur Dhaubaji Ram Bahadur Dhaubhaji Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9851191244
551 215701 1528764 Ram Chandra Shrestha Ram Chandra She Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841446442
552 212834 1528817 Ram Krishna Hakutari Shrestha Ram Krishna Hakutari Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841755011
553 218190 1528743 Ram Krishna Shrestha Ram Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841514103
554 216655 1528988 Ram Krishna Shrestha Ram Chandra Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9741019330
555 214954 1528987 Ratna Krishna Shrestha Ratna Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841375879
556 214946 1528746 Ratna Narayan Ranjitkar Ratna Narayan Ranjitkar Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803634040
557 214962 1528735 Sattya Narayan Shrestha Satya Narayan Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 6635390
558 214959 1528747 Shankhar Maya  Shrestha Shankar Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803579696
559 215630 1528859 Shashi Sundar Shrestha Shashi Sundar Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4  
560 216645 1528808 Shyam  Shrestha Shyam Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9851147832
561 215605 1528813 Shyam Sundar Kayestha Shyam Sundar Kayastha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9810077998
562 215305 1528842 Siddi Ratna Bajracharya Siddhi Ratna Bajracharya Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841433972
563 212118 1528779 Subindra  Shrestha Hari Charan Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849708151
564 218194 1528849 Suresh  Bajracharya Suresh Bajracharya Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841257678
565 212421 1528770 Surya Maya Shrestha Surya Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841715893
566 216647 1528761 Tari Maya Shrestha Tari Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 985162853
567 215705 1528794 Tej Krishna Shrestha Tej Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849848759
568 212504 1528838 Tej Laxmi Nha Shrestha Tej Laxmi Nanha Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9849181077
569 216278 1528819 Tulsi Bahadur Nanha Shrestha Tulsi Bahadur Nannha Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841627254
570 215198 1528825 Tulsi Bhakta  Shrestha Tulsi Bhakta Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9803050378
571 215050 1528754 Tulsi Man Tinsi Shrestha Tulsi Man Tinsi Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841533336
572 216664 1528781 Uttam Raj Kayastha Uttam Raj Kayastha Bhaktapur Madhyapur Thimi 4 9841832278
573 215263 1528700 Aas Narsing Prajapati Aas Narsi Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9808404805
574 218262 1528671 Bikram  Prajapati Tulsi Man Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9803902014
575 215380 1528703 Krishna  Prajapati Krishna Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841477764
576 215374 1528705 Krishna Hari Prajapati Krishna Hari Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9849012996
577 216520 1528692 Laxmi  Prajapati Laxmi Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9813740151
578 216522 1528722 Rajesh  Shrestha Gyani Nani Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841099717
579 216529 1528707 Ratna Bahadur Prajapati Ratna Bahadur Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 16635876
580 215383 1528946 Rohit  Bhasima Tue Kaji Vasima Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841430613
581 212198 1528729 Santa Maya Shrestha Santa Maya Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841950924
582 215631 1528713 Shree Krishna  Prajapati Shreekrishna Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841334422
583 216518 1528981 Suder Lal Shrestha Sundar Lal Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841163276
584 215365 1528663 Tej Maya Shrestha Babu Krishna Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 9841503399
585 215283 1528724 Tulsi Bahadur Prajapati Tulsi Bahadur Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5 14425025
586 215277 1528683 Tulsi Ram Prajapati Tulsi Ram Prajapati Bhaktapur Madhyapur Thimi 5  
587 214589 1528959 Asta Maya Sainju Asta Maya Sainju Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 9803552399
588 214590 1528960 Lila Bhakta Malla Lila Bhakta Malla Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 6631475
589 214534 1528962 Punamaya  Salaju Purna Maya Salaju Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 9823447598
590 214457 1528956 Purna Krishna Dhoju Juga Narsing Dhoju Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 9841540582
591 217810 1528961 Purna Maya Baidya Surja Kumar Baida Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 9841865375
592 214584 1528957 Ramita  Bade Ramita Bade Bhaktapur Madhyapur Thimi 7 9808094965
593 212220 1528975 Bal Kumar Dyo Shrestha Bal Kumar Gho Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 8 9860778363
594 215629 1528979 Bhakta Ram Shrestha Bhakta Ram Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 8 9841363566
595 215267 1528974 Buddhi Kumar Dho Buddhi Kumar Gho Bhaktapur Madhyapur Thimi 8 9841358771
596 216531 1528977 Krishna Hari Chandhyo Krishna Hari Chandho Bhaktapur Madhyapur Thimi 8 15144122
597 215382 1528973 Laxmi Sundari Shrestha Man Bahadur Gho Shrestha Bhaktapur Madhyapur Thimi 8 9841637255
598 217520 1597744 Chhatra Bahadur Shrestha Chhatra Bahadur Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  1 9843637515
599 216371 1597803 Kumar  Neupane Kumar Neupane Bhaktapur Suryabinayak  1 9818291849
600 217328 1597790 Manoja Kumar Rajaethala Manoj Kumar Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  1 9849010744
601 217410 1597786 Pirbin  Rajathala Pradip Kumar Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  1 9841394751
602 217277 1597802 Prlhad  Neupane Prahlad Neupane Bhaktapur Suryabinayak  1 9841388161
603 215036 1597774 Shantosh  Thapa Santosh Thapa Bhaktapur Suryabinayak  1 9841613907
604 217269 1597798 Sita  Neupane Suman Neupane Bhaktapur Suryabinayak  1 9841446535
605 218099 1597676 Bal Krishna Rajthala Bal Krishna Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9818333249
606 212843 1597686 Bishnu Bahadur Rajthala Bishnu Bahadur Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 16635538
607 216432 1597683 Gopi Krishna Rajthala Gopi Krishna Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9849126621
608 216430 1597689 Harey Ram Rajthala Harey Ram Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 16633726
609 212485 1597684 Hari Krishna Rajthala Hari Krishna Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9818194294
610 216431 1597685 Radha Krishna Rajthala Radha Krishna Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9818194294
611 216433 1598275 Rajan  Rajthala Rajan Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9818858595
612 215825 1597687 Ratana Bahadur Rajthala Ratna Bahadur Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 9813186168
613 215829 1597688 Shree Gopal  Rajthala Shreegopal Rajthala Bhaktapur Suryabinayak  4 16634718
614 218066 1598245 Sitaram  Khadka Sitaram Khadka Bhaktapur Suryabinayak  4 9849534211
615 212721 1597883 Twi Lla Bodial Tui Lal Bodel Bhaktapur Suryabinayak  4 9808622656
616 214515 1694352 Babukaji  Shrestha ( Kaspal) Babukaji Shrestha Kaspal Bhaktapur Suryabinayak  5  
617 214448 1694309 Bhanu  Shrestha Bhanu Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5  
618 214451 1694307 Bishnu Bahadur Shrestha Bishnu Bahadur Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5  
619 214533 1694273 Chandra Maya Kaspal Chandra Maya Kaspal Bhaktapur Suryabinayak  5 9849426669
620 212438 1694378 Dil Kumar Khiuju Dil Kumar Khiuju Bhaktapur Suryabinayak  5 9841581165
621 212226 1694275 Dinesh  Kaspal Dinesh Kaspal Bhaktapur Suryabinayak  5 9841912463
622 215313 1694293 Kancha  Twana Kancha Twana Bhaktapur Suryabinayak  5 9841917907
623 214892 1394365 Keshab  Achami Keshab Achami Bhaktapur Suryabinayak  5 9841710404
624 215030 425252825 Naba Ram Poudel Nav Raj Paudel Bhaktapur Suryabinayak  5 9815151515
625 217611 1694292 Niranjan  Thapa Niranjan Thapa Bhaktapur Suryabinayak  5 9841495642
626 212230 1694315 Prem Bahadur Taja Prem Bahadur Taja Bhaktapur Suryabinayak  5 9841472877
627 214812 1694308 Pursotam  Shrestha Pursotam Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5  
628 217532 1694312 Rajesh  Taja Rajesh Taja Bhaktapur Suryabinayak  5 9841605140
629 217551 1694314 Ram Chandra Taja Ram Chandra Taja Bhaktapur Suryabinayak  5 9818424292
630 217503 1694371 Ram Gopal Shrestha Ram Gopal Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5  
631 213380 1694370 Ram Hari Shrestha Ram Hari Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5 9841432128
632 212132 1694353 Rom Bahadur Thapa Rom Bahadur Thapa Bhaktapur Suryabinayak  5 9851071821
633 214525 1694329 Sanu Kaji Goraju Sanu Kaji Goraju Bhaktapur Suryabinayak  5 9813508960
634 215174 1694274 Shyam  Kaspal Shyam Kaspal Bhaktapur Suryabinayak  5 9841605384
635 217620 1694351 Shyam Lal Shrestha Shyam Lal Shrestha Bhaktapur Suryabinayak  5  
636 215315 1694281 Sunder  Thapa Chhetri Sunder Thapa Chhetri Bhaktapur Suryabinayak  5 9860327053
637 217883 1694419 Govinda  Khadka Govinda Khadka Bhaktapur Suryabinayak  6  
638 214880 1694403 Krishna Bhakta Dhoju Krishna Bhakta Dhoju Bhaktapur Suryabinayak  6 9849179138
639 216492 1598197 Buddhi Kumar Dubnger Buddhi Kumar Deubanjar Bhaktapur Suryabinayak  7 9841040046
640 217836 1598181 Jay Krishna Phaju Jaykrishna Phaju Bhaktapur Suryabinayak  7 9823212832
641 216944 1598136 Krishna Kumar Nagarkoti Krishna Kumar Nagarkoti Bhaktapur Suryabinayak  7 9841225764
642 216897 1598196 Mohan  Deubahjar Mohan Deubanjar Bhaktapur Suryabinayak  7 9841693257
643 216945 1598108 Radha Krishna Makju Radha Krishna Makaju Bhaktapur Suryabinayak  7 9823167725
644 212106 1598128 Raj Kumar Nagarkoti Raj Kumar Nagarkoti Bhaktapur Suryabinayak  7 9841822720
645 216922 1598158 Siba Bahadur Basnet Shiva Bahadur Basnet Bhaktapur Suryabinayak  7 9841620859
646 217853 1598147 Sudip Kumar Basnet Sudip Kumar Basnet Bhaktapur Suryabinayak  7 9841418059
647 214703 1597967 Ajit  Khatri Kc Ajit Khatri Bhaktapur Suryabinayak  9 9849269027
648 217153 1694460 Satya Bahadur Ranjitkar Satya Bahadur Ranjitkar Bhaktapur Suryabinayak  9 9843212619
649 212646 1694439 Yalambar Singh Adhikari Yalamber Singh Adhikari Bhaktapur Suryabinayak  9  
650 217150 1598949 Narwada  Karki  (Ranabhat) Narwada Karki Ranabhat Bhaktapur Suryabinayak  10 9841414633
651 212571 1598926 Sanu  Karki ( Basnet ) Sanu Karki Basnet Bhaktapur Suryabinayak  10 9841403196
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates