EHRP Report of Bhaktapur

Date: 2023-03-23

पुनर्निर्माण लाभग्राहीप्रवलिकरण लाभग्राही
# नगरपालिका जम्मा लाभग्राही संख्या पुनर्निर्माण लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता संख्या प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने % दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने % तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने % प्रवलीकरण लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता संख्या प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या % दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या %
1 Bhaktapur 7873 7714 5801 5801 75 2434 32 2299 30 159 52 52 33 0 0
1 Changunarayan 11276 11090 10123 10123 91 5752 52 5678 51 186 116 116 62 1 0.54
1 Madhyapur Thimi 2442 2322 2099 2099 90 1027 44 1018 44 120 93 93 78 1 0.83
1 Suryabinayak 7712 7522 7130 7130 95 4420 59 4262 57 190 122 122 64 3 1.58
कुल संख्या 29303 28648 25153 25153 88 13633 48 13257 46 655 383 383 58 5 0.76